Archive for June 22nd, 2009

時間分配,生果分配

Monday, June 22nd, 2009

重分吧,plan 12點之前,跟本沒那麼多精神

禁樣肚瀉法唔掂,再瀉下去會同前年禁腸胃炎,=.=唔通因為食西瓜?老媽子腳痛不想多走後,我每日放工便每日走去鋪頭食,而去鋪頭食就一定食西瓜,好似就差不多時間每日水果肚,唔通就係肚瀉原因?

瀉吧,老媽子好返重要D。