Archive for May 13th, 2009

起議

Wednesday, May 13th, 2009

1242148190a3

冇左上當年畫的氣勢

=.=

Wednesday, May 13th, 2009

很多胃氣,又消化不良,又來肚痛,這無名的恐懼幾時才離我而去。

聽日會好返的,注意飲食

行街

Wednesday, May 13th, 2009

1241974412a4

阿爸同阿媽拖住呀仔行街,因為畫得唔似所以寫字解釋